THÔNG BÁO
tHÔNG BÁO cán bộ công chức trực thứ 7, chủ nhật để phòng chống dịch covid-19
15/10/2021 04:35:40

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THANH QUANG

––––––––––

Số: 46/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––

Thanh Quang, ngày 15 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRỰC CÁC NGÀY NGHỈ

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ngày trực

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Chỉ đạo chung

Ngày 16/10-17/10/2021

(Thứ 7, Chủ nhật)

Phạm Đức Ban

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND xã

0989400958

Lê Văn Đạt

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND xã

0986845132

Trực ngày 16/10/2021

(Tức thứ 7)

Phạm Văn Chất

Phó CT UBND xã

0368307127

Nguyễn Thị Toàn

Văn phòng – TK

0975300758

Trực ngày 17/10/2021

(Tức Chủ nhật)

Lê Văn Hải

Phó CT UBND xã

0974464467

Nguyễn Trọng Túy

Văn phòng – TK

0976197656

Ghi chú: Đề nghị các Đ/c nhận ca trực đúng thời gian quy định.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn chất

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 755
Trước & đúng hạn: 755
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 08:16:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Khoa

Địa chỉ: Thanh Quang - Thanh Hà- Hải Dương 

Điện thoại:0978975899

Email:thanhquang.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0